Styrelsen för Brf Radiosändaren kallar till ordinarie årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl 19.00 i Hökmossens kaffestuga, hörnet Hökmossevägen/Mejselvägen.

Här hittar du utskrivbar version av kallelse och årsredovising


DAGORDNING

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Val av två personer som tillsammans med stämmoordföranden ska justera protokollet samt i förekommande fall val av rösträknare
 5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Godkännande av röstlängden
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen (
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. I förekommande fall val av valberedning
 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion
 17. Mötets avslutande

Ärenden under punkt 16 bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Skicka helst in dina ärenden till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., alternativt lämna dem i pappersform i styrelsens brevlåda, Tångvägen 33.

Vi uppmanar våra medlemmar att ta del av information via www.brfradiosandaren.se samt vår FB-grupp.

Välkommen! /Styrelsen

 

 

Mer för dig som är medlem

 © 2017 Brf Radiosändaren