Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Radiosändaren kallas till en extra föreningsstämma den 4 december 2018 kl 19:00 i Kaffestugan, Hökmossevägen 22.

Styrelsen föreslår att två av föreningens hyreslokaler på Hökmossevägen 26 och 28-30 omvandlas till bostäder

Stämman har utlysts av styrelsen med anledning av detta.

 

Dagordning för extrastämma

 

  1. Mötets öppnande
  2. Val av stämmoordförande
  3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  4. Val av två personer som tillsammans med stämmoordföranden ska justera protokollet samt i förekommande fall val av rösträknare
  5. Frågan om föreningsstämman blivit utllyst i behörig ordning
  6. Godkännnade av röstlängden
  7. Fastställande av dagordningen
  8. Omröstning av styrelsens föreslag att omvandla två av föreningens hyreslokaler på Hökmossevägen 26 och 28-30 till bostäder
  9. Mötets avslutande

 

I den händelse röstberättigad medlem inte kan närvara vid extrastämman, lämnas röst via ombud vid stämman eller i föreningens brevlåda senast 3:e december 2018

 

(Fullmakt kan endast lämnas till annan medlem, make/maka, registrerad partner eller sambo. Ombudet får endast ha en fullmakt.)

Mer för dig som är medlem

 © 2017 Brf Radiosändaren