Välkommen till föreningens årsstämma den 26 maj kl. 19.00. Kan du inte närvara digitalt, via länk https://pexip.me/meet/79728075  (Kod/Host Pin: 4321), finns det även möjlighet att delta fysiskt på plats i Hökmossens kaffestuga.

Som medlem har du möjlighet att få en inblick i styrelsens arbete under året, det ekonomiska resultatet för föreningen, ställa frågor eller komma med förslag. Har du punkter du vill ta upp på dagordningen? Maila oss i styrelsen senast en vecka innan mötet.

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och minska smittspridning önskar vi att ni deltar digitalt, om ni har möjlighet till det. Årsredovisning med verksamhets- och revisionsberättelse finns här.  Önskar du en papperskopia i din brevlåda, hör av dig till oss.

Ta hand om er!

 

 DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Val av två personer som tillsammans med stämmoordföranden ska justera protokollet samt i förekommande fall val av rösträknare
 5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Godkännande av röstlängden
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. I förekommande fall val av valberedning
 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion
 17. Mötets avslutande

 

 

Mer för dig som är medlem

 © 2017 Brf Radiosändaren