Information till medlemmar och fastighetsmäklare

Organisationsnr

(Org.nr 702001-7401)

Typ av förening

Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Tomträtt

Marken innehas med tomträtt med 10-årig avgäldsperiod.

Lägenhetsfördelning

I föreningen finns totalt 67 lägenheter (31 st 2 rok samt 36 st 3 rok), med en total bostadsyta på 3.711 kvm.

Byggnader

Husen byggdes 1944 och består av fem flerbostadshus; tre våningsplan med källarvåning. Föreningen har 4 st lokaler, varav en lunchrestaurang och en bygg- och plattsättningsfirma.

Uppvärmning

Fjärrvärme via Stockholm Exergi AB.

Energiprestanda

179 kWh/kvm. Energideklarationen utfördes 2019-12-03.

Ventilation

Självdrag. Kolfilterfläkt rekommenderas. För andra typer av fläktar krävs täthetsintyg.

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd och en matkällare med hyllor.

Gemensamhetsutrymmen

Föreningen har en gemensam tvättstuga (Tångvägen 33, en halvtrappa ned) med tre tvättmaskiner och en torktumlare (inköpta 2016). Det finns också separat torkrum och mangelrum. Tvättid bokas med låskolv. För att hålla kostnaderna nere, förutsättes att alla som nyttjar tvättstugan städar efter sig och tar hand om soporna (brännbart i grönt sopkärl på Tångvägen; kartong-/plastförpackningar lämnas till återvinning på Nitvägen). 

I alla hus finns cykel-/barnvagnsrum (nyckel till hänglås kvitteras ut hos styrelsen). Motorfordon får ej ställas in i dessa av både miljö- och brandskyddsskäl.

Som boende har du tillgång till grillplats på innergården mellan husen.

Parkering

Sedan januari 2018 gäller boendeparkering Stockholms stads taxa 5.

Ekonomisk förvaltning

Alla ärenden om bland annat överlåtelser och pantsättning samt fråga om mäklarbild handhas av

Bredablick Förvaltning AB, Box 6083, 102 32 Stockholm. 

Tfn kundtjänst: 010-117 59 00

e-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.bredablickforvaltning.se

Årsavgifter

I avgifterna ingår värme, vatten och sophämtning, förvaltningskostnader samt kabel-TV (Comhems grundutbud). 

Bredband

Gruppavtal med Comhem, 100/10 Mbit/s, för 113 kr/månad. Avgiften är obligatorisk och betalas i samband med månadsavgiften. Kontakta Comhem om du önskar snabbare uppkoppling. 

Månadsavgifter

Månadsavgiften höjdes med 3 % jan 2019.

Månadsavgifterna erläggs i förskott – säkrast och enklast via Autogiro (kontakta Bredablick) eller med E-faktura (kontakta din internetbank). 

Genomfört fastighetsunderhåll

Stambyte 1988. I samband med stambytet renoverades också badrummen. Stamspolning utfördes 2017.

Fasadrenovering och tilläggsisolering av vinden genomfördes 2010-2011. Fönstrens mellan- och utsidor målades samtidigt.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) samt rengöring av alla ventilationskanaler genomfördes under hösten 2013.

Belysningen i källare byttes ut under 2018.

Underhållsplan

Underhållsplanen uppdateras under 2019 (innan dess 2014-11-12)

Delat ägandeskap

Föreningen accepterar delat ägandeskap.

Juridisk person

Juridisk person accepteras inte av föreningen.

Föreningens riktlinjer angående andrahandsuthyrning

Det ligger i föreningens intresse att innehavarna själva bor i huset. Grundtanken är att en andrahandsuthyrning ska vara en tillfällig lösning och att bostadsrättshavaren ska flytta tillbaka till lägenheten.

Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning enligt gällande regler, se föreningens stadgar och Bostadsrättslagen. (7 kap. 10–11 §§ ). 

Blankett för ansökan hittar du under "Dokument".

Uthyrning i andra hand beviljas med högst 1 år i taget. Därefter är bostadsrättshavaren skyldig att inkomma med en ny ansökan. Endast korrekt och komplett ifylld ansökningsblankett behandlas.

Ifylld blankett skickas till föreningen elektroniskt (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller per post till Brf Radiosändaren c/o Bredablick Förvaltning, Box 6083, 102 32 Stockholm.

Avgift vid uthyrning av bostadsrätt i andra hand utgår med 10% av prisbasbeloppet per år.

Medlemsansökan

Ansökningarna behandlas löpande, och beslut tas normalt inom tre veckor från och med att ansökan kommit in till Bredablick. Sedvanlig kreditupplysning görs på köparen.

Pantsättningsavgift

Avgiften tas ut motsvarande 1% av gällande prisbasbelopp.

Överlåtelseavgift

Avgiften får uppgå till högst 2,5% av gällande prisbasbelopp.

Avgift för andrahandsupplåtelse

Avgiften får uppgå till högst 10% årligen av gällande prisbasbelopp.

Försäkring

Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg för alla medlemmar, men eget lösöre i lägenhet och källare måste var och en försäkra själv.

Information till boende

Nyhetsbrev, stadgar, årsredovisning och kallelse till medlemsstämma finns att ta del av via vår webbplats men delas också ut i postfacken.

Andra viktiga meddelanden sätts också upp i respektive entré.

Hushållssopor, matavfall & papper

Det finns gröna sopkärl i närheten av alla hus för hushållssopor och vanligt brännbart avfall (i förslutna påsar). Matavfall sorteras enligt anvisningar och läggs i speciellt märkta bruna papperspåsar (kan hämtas i tvättstuga eller i expedition efter behov); och sorteras sedan i de mindre svarta kärl med brun lock på.

På Hökmossevägen respektive Tångvägen finns blå kärl för tidningar, papper, reklamblad, kataloger, broschyrer och liknande. OBS! Enligt FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen) får ej plastpåsar, wellpapp, kartong, kuvert, självhäftande lappar eller papperspåsar slängas i dessa, eftersom de innehåller klister som förstör processen.

Återvinning av förpackningsavfall

På Nitvägen (nära busshållplatserna) finns återvinningsstation för plast-, kartong-, glas- och metallförpackningar. Här kan du också slänga tidningar/papper och batterier.

Farligt avfall

Elektronik, elektriska apparater och färg måste du lämna in till återvinningscentral (den i Östberga eller Sätra, till exempel), eller till mobil miljöstation vår och höst.

Information om hantering av sopor och avfall i Stockholm:

http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/

Personuppgifter

Brf Radiosändaren behandlar dina personuppgifter för kunna föra bland annat lägenhets- och medlemsförteckning samt nödvändig administration & kommunikation.
Dina personuppgifter lagras under den period den är aktuell och kan komma att vidare lagras för arkivändamål.
Personuppgifterna behandlas av Bredablick Förvaltning i Sverige AB, med ett personuppgiftsbiträdet förbinder de sig genom avtal att skydda uppgifterna samt att inte behandla personuppgifter på annat sätt än enligt Brf Radiosändarens instruktioner.

Personuppgiftsansvarig:

Brf Radiosändaren
Tångvägen 33
126 42 Hägersten
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyheter

Höstens städdag 10 oktober

På söndagen den 10 oktober kl 11.00 är det dags för höststädning och traditionsenlig korvgrillning. 

Vi träffas vid grillplatsen och även denna gång fokuserar vi på vår utemiljö. Vi forsätter att hålla säkert avstånd och hoppas på ett behagligt väder.

Containern kommer finnas på plats från och med den 8 oktober och hämtas den 11 oktober. Elektronik, farligt avfall, däck, tryckimpregnerat trä, vitvaror och hushållssopor får man inte slänga i den, utan vi hänvisar exempelvis till Sätras återvinningscentral som närmaste alternativ. Vi vill även passa på att påminna om den förträffliga förpackningsinsamlingen som finns vid rondellen på Korpmossevägen samt att vi har matavfallshantering vid portarna. 

Det går såklart bra att höra av sig till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med eventuella frågor om städdagen eller annat som vi kan hjälpa till med. 

Vi ses! 

Styrelsen

Årsstämma 17 Maj

Välkommen till föreningens årsstämma den 17 maj kl. 19.00. Kan du inte närvara digitalt, via länk https://pexip.me/meet/79728075  (Kod/Host Pin: 4321), finns det en begränsad möjlighet att delta fysiskt på plats i Hökmossens kaffestuga.

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsa smittspridningen önskar vi att ni deltar digitalt, om ni har möjlighet till det. Årsredovisning med verksamhets- och revisionsberättelse finns här. Önskar du en papperskopia i din brevlåda, hör av dig till oss.

Som medlem har du möjlighet att få en inblick i styrelsens arbete under året, det ekonomiska resultatet för föreningen, ställa frågor eller komma med förslag. Har du punkter du vill ta upp på dagordningen? Maila oss i styrelsen senast en vecka innan mötet.

Väl mött!

 

 DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Val av två personer som tillsammans med stämmoordföranden ska justera protokollet samt i förekommande fall val av rösträknare
 5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Godkännande av röstlängden
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. I förekommande fall val av valberedning
 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion
 17. Mötets avslutande

 

 

Vårens städdag 25 april

På söndag 25 april kl 11.00 är det dags för vårstädning. 

 © 2017 Brf Radiosändaren